Leerling aan het woord - Numo (2024)

Wytze Niezen is vader van drie hoogbegaafde kinderen. Omdat het in het reguliere onderwijs niet goed lukt onderwijs op maat te geven, blijft zijn jongste dochter één dag per week thuis. Samen met een paar andere hoogbegaafde kinderen werkt zij dan met Numo in een digitale klas die Wytze beheert. Zo kunnen zij op hun eigen niveau en in hun eigen tempo oefenen met talen en rekenen. Wytze: “Numo doet zijn werk. Eindelijk wordt er weer geleerd!”

Julius, de oudste zoon van Wytze is 11 jaar en zit in de derde klas van het gymnasium. Olivier is 10. Hij zit in een intermezzo-klas; een tussenklas voor kinderen die klaar zijn met het programma van de basisschool, maar nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Aimée, de jongste, is 8 en verheugt zich erop dat ze volgend jaar naar de brugklas van het vwo mag.

Hoogbegaafd op de basisschool
Wytze en zijn vrouw kwamen er al vroeg achter dat hun kinderen ‘anders’ zijn. Wytze: “Mijn vrouw is leerkracht en geeft veel les aan groep 1 en 2 . Daardoor merkte zij dat onze kinderen zich anders ontwikkelden dan andere kinderen. Op de kinderopvang was dat geen probleem. Als ze zich gingen vervelen haalden we in overleg gewoon wat moeilijkere puzzels bij de dichtstbijzijnde basisschool.”
Toen de kinderen op de basisschool kwamen, werd het lastiger om maatwerk te bieden. “De lesstof was veel te simpel voor onze kinderen,” legt Wytze uit. “De school beschikte over te weinig kennis en expertise over hoogbegaafdheid. Rekenen, taal en spelling werd maar tot op een bepaald niveau aangeboden. En ook de manier waarop het basisonderwijs met de stof omgaat, past niet bij onze kinderen. Dan is het plafond van de basisschool snel bereikt. Uiteindelijk zijn Julius en Aimée beiden drie keer versneld.”
Omdat Wytze trainer voor Numo is geweest, kent hij het programma heel goed. Aan Bram van Tongeren van Muiswerk Educatief heeft hij gevraagd of hij Numo voor zijn eigen kinderen mocht gebruiken. Inmiddels is hij als online docent een eigen groepje gestart waarin naast mijn dochter nog drie andere kinderen zitten. Wytze: “Op dit moment blijft Aimée één dag per week thuis. Op die manier houdt ze het vol op school. Verder komt Iris bij ons thuis, omdat ze is vastgelopen op de basisschool. Verder is er Levi, die we via LinkedIn hebben leren kennen. Hij zit in groep 3 en is nog heel jong, maar na even zoeken werkt hij nu vanuit zijn eigen huis in Numo aan de module basisrekenen. Tot slot heeft Hugo zich aangesloten. Ook hij werkt vanuit thuis in Numo. Mijn vrouw heeft regelmatig contact met zijn moeder.”

Numo voor (hoog)begaafde kinderen
Met Numo kun je verder leren, zonder dat er hiaten ontstaan. Het programma bepaalt je startniveau, en vanaf daar oefen je in je eigen tempo verder. Dat kan tot niveau 3F voor rekenen en 4F voor Nederlands. “Numo kijkt niet naar de groep waarin je zit,” licht Wytze toe. “De kinderen kunnen gewoon doorgaan met oefenen. En de hiaten die zijn ontstaan doordat ze klassen hebben overgeslagen, komen vanzelf aan het licht en worden bijgespijkerd. We begeleiden Aimée door haar instructie te geven zodra ze ergens vastloopt. Verder kun je met Numo ook iets heel nieuws leren. Aimée is bijvoorbeeld begonnen met Engels.”
Inmiddels werken de vier kinderen anderhalve maand met Numo en de ‘leerhonger’ wordt gestild. “Aimée is met rekenen 2F bezig met verhoudingen en leert begrippen als absoluut en relatief. Ze kan doorgaan met decimale getallen en percentages. En toegepast rekenen gaat over inflatie, hypotheken en verzekeringen. Ze vindt het heerlijk dat ze nieuwe dingen leert!”

Oefenen met plezier
Het is maandagochtend rond 11 uur. Drie van de vier kinderen hebben de doeltijd van vandaag al behaald. Sommigen hebben een half uur gewerkt, anderen een uur. Het is nog te vroeg voor conclusies, maar er wordt geoefend.
Wytze: “De kinderen vinden het leuk dat ze Numo’s kunnen verdienen en met de gifjes en achtergronden die ze daarvan kopen hun Numo-omgeving kunnen personaliseren. En zeker als ze de Numo-verdubbelaar hebben gekocht, gaan ze hard aan de bak. Ik ben blij dat mijn dochter en de andere drie kinderen weer plezier hebben in leren!”

Numo proberen?
Numo kun je klassikaal inzetten en voor remediëring gebruiken. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben kunnen in Numo op hun eigen niveau oefeningen maken en zich verder ontwikkelen. Met rekenen tot en met 3F met Nederlands tot en met 4F. Voor Engels zijn er oefeningen beschikbaar tot en met niveau A2-B1. Numo proberen? Vraag de demo aan!

(Hoog)intelligentie, hoogbegaafdheid en het aanbod op scholen
Er zijn verschillende definities van hoogbegaafdheid. Psychotherapeut Maud van Thiel (2007) definieerde hoogbegaafdheid als:
“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Hij of zij schept plezier in creëren."
Daarnaast wordt vaak over hoogbegaafdheid gesproken als uit een IQ-test blijkt dat iemand een IQ heeft van 130 of hoger. Echter, iemand met een IQ van 130 of hoger noem je hoogintelligent en noem je pas hoogbegaafd als deze persoon ook beschikt over andere eigenschappen die worden toegeschreven aan hoogbegaafdheid, zoals in de definitie hierboven is beschreven.
Het reguliere onderwijs richt zich met name op leerlingen met een IQ tussen de 85 en 115. Leerlingen met een IQ hoger dan 115 hebben vaak meer uitdaging nodig om gemotiveerd te blijven leren.

Leerling aan het woord - Numo (1)

Leerling aan het woord - Numo (2024)

FAQs

Leerling aan het woord - Numo? ›

Numo kun je klassikaal inzetten en voor remediëring gebruiken. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben kunnen in Numo op hun eigen niveau oefeningen maken en zich verder ontwikkelen. Met rekenen tot en met 3F met Nederlands tot en met 4F. Voor Engels zijn er oefeningen beschikbaar tot en met niveau A2-B1.

Waar staat NUMO voor? ›

Numo is hét online leermiddel voor rekenen en talen in het vo, mbo, Pro en ISK. Numo is een online leermiddel dat is bedacht door leerlingen en docenten. Zij hebben ons geïnspireerd, waardoor Numo is geworden wat het nu is: een adaptief oefenplatform dat motiveert en inzicht geeft in het leerproces.

Wat is een leerling nummer? ›

Een uniek nummer voor elke leerling of student die in Nederland door de overheid bekostigd onderwijs volgt. Na invoering van de Wet op het Onderwijsnummer hebben alle leerlingen en studenten in het reguliere onderwijs in Nederland een onderwijsnummer.

Hoe omschrijf je een leerling? ›

Andere woorden voor leerlinge zijn aanhanger, gezel, pupil en scholier.

Wat is een docent nummer? ›

Een onderwijsnummer is een uniek nummer voor elke leerling en student die in Nederland door de overheid bekostigd onderwijs volgt. Het onderwijsnummer heet ook wel persoonsgebonden nummer (PGN) en komt overeen met het burgerservicenummer (BSN).

Wie heeft NUMO gemaakt? ›

Numo is een leermiddel van Kurve, innovatieve makers van online leermiddelen. Voorheen heetten wij Muiswerk Educatief. Met onze slimme programma's groeit iedere leerling op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo in rekenen en talen.

Waar kan je je Leerlingnummer zien? ›

Het leerlingnummer bestaat uit 10 cijfers. Dit is je geboortedatum + volgnummer. Je leerlingnummer is ook te vinden op je schoolpasje.

Wat zijn leerlinggegevens? ›

Een basisschool of middelbare school mag verschillende gegevens over een leerling bewaren. Dat doet de school in een leerlingdossier. Dit dossier bestaat voor een deel uit administratieve gegevens. Verder staat er in het leerlingdossier informatie die nodig is om de leerling onderwijs en begeleiding te geven.

Wat is Leerlingkenmerken? ›

Leerling-kenmerken die te versterken zijn, zijn onder andere: leren leren, metacognitieve vaardigheden, motivatie, feedback vragen, voorkennis, vakkennis en -vaardigheden, beleving van een leersituatie, zelfstandig werken, concentratievermogen, adequaat om hulp vragen, schoolbeleving, relaties met medeleerlingen, ...

Hoe schrijf je oud leerling? ›

De correcte spelling is oud-leerling, met een koppelteken.

In combinatie met andere woorden dan persoonsaanduidingen wordt oud in de betekenis 'voormalig, vroeger' gebruikt als bijvoeglijk naamwoord.

Is het leerling of leerlinge? ›

Woordafbreking
enkelvoudmeervoud
naamwoordleerlingeleerlinges
verkleinwoord

Is leerling mannelijk? ›

Zo is “leerling” mannelijk (m.) en “leerlinge” vrouwelijk (v.), net zoals “leraar” (m.) is en “lerares” (v.).

Wat is een Opleidingsnummer? ›

CROHO-code

Elke opleiding krijgt een eigen code, de opleidingscode. Een bepaalde opleiding heeft bij alle hogescholen of universiteiten die code. Bijvoorbeeld, de hbo-opleiding Bedrijfskunde heeft bij elke erkende hogeschool in Nederland de code 34035.

Wat is het verschil tussen een LB en LC docent? ›

Loonschaal starter voortgezet onderwijs en mbo: Als starter in het in voortgezet onderwijs en mbo begin je meestal in schaal LB. Voor een zwaardere functie -bij curriculumontwikkeling of leerlingen begeleiden met complexe problemen- in het voortgezet onderwijs kom je terecht in schaal LC.

Kun je van LC naar LB? ›

Een LB* leerkracht verzorgt het onderwijs en kan bijdragen leveren aan visievorming, onderwijsontwikkeling of- verbetering en zou een lichte vorm van specialisatie kunnen hebben. *In de voorbeeldfunctiebeschrijving uit 2018-2019 staat nog salarisschaal L10 vermeldt. Deze is in 2022 omgezet naar LB.

Waar vind ik het Instellingsnummer van mijn school? ›

Instellingsnummer: Het instellingsnummer vind je bij Onderwijs Vlaanderen, https://data- onderwijs. vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao. Kies jouw type school op de website (scholen met kleuteronderwijs, scholen met lager onderwijs, buitengewoon onderwijs, …). Kies bij de filters de gemeente van jouw school.

Wat doen cijfers met leerlingen? ›

Cijfers motiveren leerlingen en studenten tot leren en het halen van hogere cijfers. Maar het krijgen van cijfers kan ook leiden tot gevoelens van angst. Lage cijfers zorgen logischerwijs voor negatieve gevoelens bij leerlingen, hoge cijfers juist voor positieve gevoelens.

Waar vind ik het Brinnummer van mijn school? ›

Weet je het BRIN-nummer van jullie school niet? Vraag dit dan op bij de administratie of het bestuur van de school waarop je werkzaam bent.

Hoeveel cijfers krijgt een leerling per jaar? ›

102 cijfers per jaar zijn gemiddeld 2,5 cijfers per lesweek. Om de lesdag een cijfer. 66 procent van alle leerlingen in Nederland krijgt meer dan 80 cijfers per schooljaar. Op 22,3 procent van de scholen krijgen leerlingen gemiddeld meer dan 120 cijfers per jaar.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 5287

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.